Startpagina » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Mijnverhuiswijzer.nl
Mijnverhuiswijzer.nl biedt een bemiddelingsdienst waarbij verhuisbedrijven (de Deelnemers) de
contactgegevens ontvangen van particulieren en bedrijven (de Aanvragers) die een offerte hebben
aangevraagd bij één of meer verhuisbedrijven. De dienst van Mijnverhuiswijzer.nl  stelt Deelnemers
in staat om in contact te komen met potentiële klanten en stelt de Aanvragers in staat om bij één of
meer bedrijven offertes aan te vragen.
Deelnemers die gebruikmaken van de dienst van Mijnverhuiswijzer.nl erkennen dat zij deze
algemene voorwaarden hebben gelezen en accepteren. 


Offerteaanvragen
1. Mijnverhuiswijzer.nl zendt Deelnemers uitsluitend offerteaanvragen uit de door hen
geselecteerde regio’s en rubrieken.
2. Mijnverhuiswijzer.nl draagt zorg voor het zenden van een maximaal aantal offerteaanvragen
die vastgesteld is door de Deelnemer.
3. De Deelnemer accepteert dat het aanbod aan offerteaanvragen via Mijnverhuiswijzer.nl
varieert en dat het aanbod van offerteaanvragen niet gegarandeerd is.
4. Mijnverhuiswijzer.nl levert uitsluitend offerteaanvragen en garandeert niet dat hier omzet
uit voortvloeit.
5. Mijnverhuiswijzer.nl draagt er zorg voor de Deelnemer van voldoende informatie te
voorzien, om de Deelnemer in staat te stellen contact op te nemen met de Aanvrager.
6. Mijnverhuiswijzer.nl garandeert dat een offerteaanvraag naar maximaal zes (5) Deelnemers
wordt verstuurd.
7. Mocht de door de Deelnemer geselecteerde regio vol zijn, dan wordt de Deelnemer op de
wachtlijst geplaatst voor deze regio. Zodra deze regio beschikbaar is wordt dit kenbaar
gemaakt aan de Deelnemer.
8. Om zo optimaal mogelijk te profiteren van de diensten van Mijnverhuiswijzer.nl, wordt de
Deelnemer gevraagd om:
• binnen een (1) werkdag contact op te nemen met de Aanvrager.
• bij een complexe opdracht uiterlijk binnen drie (3) dagen een afspraak te maken om de
opdracht op locatie te bekijken.
• bij een eenvoudige opdracht de opdrachtdetails telefonisch te bespreken.
• de tijd te nemen om de wensen en vragen van de Aanvrager te bespreken.
• op de dag van bezichtiging of telefonische bespreking een concurrerende offerte uit te
werken en deze kosteloos per e-mail of per post aan de Aanvrager te zenden.
• de Aanvrager te bellen na het verzenden van de offerte om te controleren of deze goed
is ontvangen. Na vijf (5) dagen neemt de Deelnemer opnieuw contact op met de
Aanvrager om te informeren of er al een keuze is gemaakt uit de offertes.
• de gemaakte afspraken en gestelde tijdslimieten in de offerte na te leven.
• zich aan de standaarden te houden zoals deze gelden binnen de beroepsgroep.
• geregistreerd te zijn als bedrijf, zoals dit wettelijk is voorgeschreven.
• de benodigde kwalificaties en kennis te bezitten om de betreffende diensten te kunnen
uitvoeren.
• te zorgen voor de uitvoer van de diensten en de facturatie.
• diensten te bieden van een kwaliteit die tegemoet komt aan de wensen van de
Aanvrager.
• een goede nazorg te leveren aan de Aanvrager.


9. Het niet naleven van de voorwaarden gesteld in bovenstaand artikel kan leiden tot het
onmiddellijk opschorten of beëindigen van de vermelding van de Deelnemer, zonder
restitutie van eerder betaalde bedragen aan Mijnverhuiswijzer.nl.


Tarieven
10. De Deelnemer betaalt een afgesproken tarief per verstuurde offerteaanvraag. De actuele
tarieven zijn terug te vinden op Mijnverhuiswijzer.nl.
11. Mijnverhuiswijzer.nl is niet gerechtigd om commissie te ontvangen over bedragen die door
Aanvragers aan Deelnemers zijn betaald voor diensten verricht door Deelnemers.
12. De actuele prijzen per offerteaanvraag en de algemene voorwaarden, zijn in te zien door te
klikken op de link die onderaan elke offertaanvraag staat.
13. Mijnverhuiswijzer.nl heeft het recht om het tarief per offerteaanvraag en de algemene
voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
14. Als het tarief per offerteaanvraag wordt gewijzigd, zal Mijnverhuiswijzer.nl Deelnemers
alleen informeren per e-mail. De Deelnemer wordt minimaal tien (10) dagen voor de
doorvoering van wijzigingen in de tarieven op de hoogte gebracht.


Facturatie en betaling
15. De Deelnemer gaat akkoord met betaling per automatische incasso(1.) of betaling per factuur(2)

Ook is het mogelijk om zelf je saldo te verhogen in onze webshop.

Bij 1.automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag automatisch afgeschreven binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum.

Bij 2. betaling per factuur dient de Deelnemer het verschuldigde bedrag binnen veertien

(14) dagen na factuurdatum te voldoen 

16. De Deelnemer ontvangt in de eerste week van de maand een factuur van de ontvangen
offerteaanvragen in de voorgaande maand. Bij de factuur zit een bijlage met een overzicht
van de ontvangen en gereclameerde offerteaanvragen, gespecificeerd met de
offertenummers.
17. Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk
dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Eventuele correcties worden verrekend met
de factuur van de lopende maand.
18. Wanneer de betaling niet voldaan is binnen de gestelde termijn wordt de vermelding
stopgezet.
19. Wanneer de Deelnemer niet aan de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen, zullen er
aanmaningen worden verstuurd. Als de Deelnemer geen gehoor geeft aan deze
aanmaningen wordt de zaak overgedragen aan een incassobureau.
20. De Deelnemer is verplicht geregistreerd te zijn in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en het KvK-nummer te melden aan Mijnverhuiswijzer.nl.
21. De Deelnemer is aansprakelijk voor een administratieve boete van €40,- inclusief BTW om
bankkosten te dekken die gemaakt moeten worden in verband met het te laat betalen van
een factuur. Mijnverhuiswijzer.nl kan ook een rente aan de Deelnemer in rekening brengen
van 2% per maand over de achterstallige betalingen, geteld vanaf de vervaldatum van de
factuur tot aan het daadwerkelijke moment van betaling.


Verstrekte informatie
22. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over het bedrijf aan
Mijnverhuiswijzer.nl. Mijnverhuiswijzer.nl is niet aansprakelijk voor misvattingen of
incorrecte gegevens. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de
bedrijfsinformatie.
23. De Deelnemer verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan
Mijnverhuiswijzer.nl. Naar dit e-mailadres worden de offerteaanvragen gestuurd.
Mijnverhuiswijzer.nl is niet aansprakelijk voor de offerteaanvragen die niet zijn ontvangen
door de Deelnemer en de Deelnemer gaat akkoord met het betalen voor alle
offerteaanvragen die verstuurd zijn naar het door de Deelnemer verstrekte e-mailadres.


Wijzigen van vermelding
24. De Deelnemer kan wijzigingen doorgeven door telefonisch contact op te nemen met de
klantenservice of door het versturen van een e-mail naar info@Mijnverhuiswijzer.nl
25. Mijnverhuiswijzer.nl verwerkt alle wijzigingen binnen maximaal twee (2) werkdagen.
26. Mijnverhuiswijzer.nl behoudt zich het recht substantiële wijzigingen aan de vermelding van
de Aanvrager te weigeren. De Aanvrager wordt hiervan binnen twee (2) werkdagen op de
hoogte gesteld.
27. De Deelnemer mag het maximaal aantal te ontvangen offerteaanvragen op ieder moment
verhogen of verlagen. De Deelnemer kan een maximum instellen per dag, week of maand.


Tijdelijk stopzetten van de dienst
28. De Deelnemer beschikt over de mogelijkheid om de vermelding op Mijnverhuiswijzer.nl
tijdelijk stop te zetten. Dit kan tot maximaal 21 aaneengesloten dagen, maximaal drie keer
per jaar. Hierbij behoudt de Deelnemer zijn regio.
29. Wanneer de Deelnemer voor meer dan 21 aaneengesloten dagen of meer dan drie keer per
jaar de dienst wil pauzeren, wordt zijn vermelding stopgezet en de regio vrijgegeven.


Reclameren van offerteaanvragen
30. Reclamaties van offertaanvragen worden gehonoreerd in de volgende gevallen*:
• De gegevens van de Aanvrager komen overeen met een aanvraag waarvoor de
Deelnemer al eerder heeft betaald vanwege een eerdere offerteaanvraag via
Mijnverhuiswijzer.nl in de voorgaande twintig (20) dagen (IDENTIEKE AANVRAAG).
• Het telefoonnummer van de Aanvrager is onjuist en de Aanvrager reageert niet op email,
waardoor de Deelnemer geen contact kan opnemen met de Aanvrager. (NIET WERKEND
TELEFOONNUMMER).
• De opdrachtbeschrijving komt niet overeen met de rubriek waarin de Aanvrager een
aanvraag heeft gedaan, onder de voorwaarde dat de rubriek waar de Aanvraag bij hoort
niet overeenkomt met het profiel van de Deelnemer (ONJUISTE RUBRIEK).
• De postcode of plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd is niet door de
Deelnemer opgegeven als gewenste regio (BUITEN DE REGIO).
• De gehele aanvraag is fictief (FICTIEVE AANVRAAG).
• De offerteaanvraag heeft een uitvoerdatum over 12 maanden of verder
(UITVOERDATUM NA 12 MAANDEN).
31. Om een aanvraag te reclameren, dient de Deelnemer een verzoek tot reclamatie in te dienen
door de offerteaanvraag terug te sturen naar info@Mijnverhuiswijzer.nl, binnen tien (10)
kalenderdagen na ontvangst van de offerteaanvraag. Mijnverhuiswijzer.nl is gerechtigd om
te bepalen of een verzoek tot reclamatie gehonoreerd wordt. Mijnverhuiswijzer.nl zal een
email ter bevestiging sturen dat de gereclameerde aanvraag is ontvangen en het systeem zal
maandelijks bepalen en uitrekenen, of de gereclameerde aanvraag gecrediteerd zal worden
of niet. Specificaties zijn terug te vinden op de factuur.
32. De Deelnemer dient de reclamaties zoveel mogelijk in de betreffende maand door te geven.
Indien Mijnverhuiswijzer.nl reclamaties ontvangt van offerteaanvragen uit de voorgaande
maand, zullen deze op de factuur van de lopende maand worden verrekend.
33. De prijs van een offerteaanvraag is gebaseerd op de voor de Deelnemer gemaakte
advertentiekosten plus een kleine surplus voor het verlenen van de dienstverlening.
Wanneer de Deelnemer een te groot aantal offerteaanvragen reclameert, dan zullen de
kosten voor het doorsturen van offerteaanvragen naar deze Deelnemer voor
Mijnverhuiswijzer.nl hoger zijn dan de baten. Het systeem crediteert in dit geval de
gereclameerde offerteaanvragen gedeeltelijk.
34. Het is Deelnemers na opzegging van een vermelding niet toegestaan om nog reclamaties in
te dienen.

Contractduur en opzegging
35. Mijnverhuiswijzer.nl hanteert geen minimale contractduur. De Deelnemer kan te allen tijde
per direct de vermelding opzeggen.
36. De Deelnemer kan zijn vermelding op Mijnverhuiswijzer.nl opzeggen per e-mail,
aangetekende brief of per telefoon. Mijnverhuiswijzer.nl zal de stopzetting van de
vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken. De Deelnemer hoeft niet te
betalen voor de offerteaanvragen die zijn verstuurd in de periode tussen het verzoek tot
stopzetting en het daadwerkelijke moment van stopzetting van de vermelding.
37. De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat op het moment van opzegging van de
vermelding, alle openstaande bedragen aan Mijnverhuiswijzer.nl nog betaald dienen te
worden.
38. De zestig (60) dagen niet goed geld terug garantie is onderdeel van de vermelding op
Mijnverhuiswijzer.nl. Bij opzegging van de vermelding kan de Deelnemer gebruik maken van
de 60 dagen niet goed geld terug garantie. De Deelnemer dient binnen 60 dagen na activatie
van de vermelding het verzoek tot het crediteren van de tot dan toe betaalde bedragen
schriftelijk in te dienen. De zestig (60) dagen niet goed geld terug garantie is alleen geldig
voor Deelnemers die in het verleden nog nooit een betaalde vermelding hebben gehad.
39. Mijnverhuiswijzer.nl behoudt zich het recht om op elk moment een bedrijf uit te sluiten van
deelname of een proefvermelding, zonder voorgaand bericht en zonder opgaaf van reden.


Aanmelding en proefvermelding
40. Mijnverhuiswijzer.nl behoudt zich het recht een bedrijf de proefvermelding te weigeren.
41. Mijnverhuiswijzer.nl behoudt zich het recht om een aanmelding van een bedrijf te weigeren
om welke reden dan ook, zonder opgaaf van reden.
42. De Deelnemer heeft recht op een proefvermelding wanneer er niet eerder gebruik is
gemaakt van Mijnverhuiswijzer.nl .
43. Het ontvangen van offerteaanvragen tijdens de proefvermelding is niet gegarandeerd.


Aanbiedingen en kortingen
44. Mijnverhuiswijzer.nl verstrekt per Deelnemer slechts eenmalig een aanbieding, ongeacht het
aantal vermeldingen bij Mijnverhuiswijzer.nl.
45. Mijnverhuiswijzer.nl behoudt zich het recht aanbiedingen of kortingen te wijzigen of in te
trekken.
6
46. Mijnverhuiswijzer.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Deelnemer
had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
47. Een aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding.
48. Wanneer de Deelnemer zijn vermelding opzegt komen de toegekende aanbiedingen en
kortingen te vervallen.


Aansprakelijkheid
49. De Deelnemer stelt zich op de hoogte van veranderingen in de algemene voorwaarden door
deze regelmatig in te zien.
50. Mijnverhuiswijzer.nl is nimmer aansprakelijk voor een bedrag voortvloeiend uit een geschil
tussen Aanvrager en Deelnemer als onderdeel van het contract van een Deelnemer met, of
een levering van een dienst aan, een Aanvrager. Mijnverhuiswijzer.nl wordt niet
aansprakelijk gesteld, en de Deelnemers stellen Mijnverhuiswijzer.nl vrij van enige
aansprakelijkheid in een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de Deelnemer
aangaande een wanprestatie van de Deelnemer ten aanzien van de Aanvrager.
51. Mijnverhuiswijzer.nl is niet betrokken bij, en Mijnverhuiswijzer.nl draagt geen
verantwoordelijkheid voor contracten van Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan
Deelnemers door Aanvragers of geschillen die Deelnemers hebben met Aanvragers.
Mijnverhuiswijzer.nl biedt geen garanties met betrekking tot de mate van interesse van
Aanvragers, het verlangen om een opdracht te hebben uitgevoerd, de kredietwaardigheid of
het vermogen om Deelnemers te betalen, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden
informatie, of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren voor het verlenen
van diensten. Ook garandeert Mijnverhuiswijzer.nl Deelnemers niet dat zij succesvol contact
zullen hebben met elke Aanvrager.
52. Mijnverhuiswijzer.nl is in geen geval aansprakelijk voor de Deelnemer in verband met enige
indirecte, incidentele, bijzondere schade, verloren inkomsten, verloren winsten of verlies van
goodwill. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Mijnverhuiswijzer.nl tegenover de
Deelnemer het totaal door de Deelnemer betaalde bedrag aan Mijnverhuiswijzer.nl tijdens
de voorgaande 12 maanden overschrijden, ongeacht de reden van de vordering.
53. Diensten worden aan de Deelnemer geleverd in de feitelijke staat, en Mijnverhuiswijzer.nl
verwerpt alle expliciete of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot alle
garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk, in de
hoogst wettelijk toegelaten mate.


Eigendomsrecht
54. De naam, handelsmerken en logo’s van Mijnverhuiswijzer.nl en de inhoud van de websites
uitgegeven door Mijnverhuiswijzer.nl zijn eigendom van Mijnverhuiswijzer.nl en mogen
nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorgaande
schriftelijke toestemming van Mijnverhuiswijzer.nl. Bovendien gaat de Deelnemer akkoord
met het feit dat de gegevens die hij verstrekt aan Mijnverhuiswijzer.nl, exclusief eigendom
worden van Mijnverhuiswijzer.nl, met uitzondering van de namen, handelsmerken en logo’s
van Deelnemer, en deze mogen in zijn geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd op
websites uitgegeven door Mijnverhuiswijzer.nl of in marketingdocumenten zonder enige
vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer staat Mijnverhuiswijzer.nl toe om
zijn naam en bedrijfsnaam te publiceren, zijn profiel op Mijnverhuiswijzer.nl, zijn
kwalificaties en zijn lidmaatschappen van associaties of federaties, zijn logo’s en
handelsmerken, zijn opmerkingen en beoordelingen over de diensten van
Mijnverhuiswijzer.nl, opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van
Aanvragers en foto’s die de Deelnemer heeft aangeboden aan Mijnverhuiswijzer.nl om de
diensten van de Deelnemer of Mijnverhuiswijzer.nl te promoten via een online of offline
medium. De Deelnemer staat garant voor, waarborgt en garandeert dat het alle rechten
bezit van de inhoud die de Deelnemer verstrekt aan Mijnverhuiswijzer.nl en dat die inhoud
geen inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. Mijnverhuiswijzer.nl
behoudt zich te allen tijde het recht om enige inhoud te weigeren of verwijderen waarvan
men vermoedt dat deze niet conform de redactionele voorschriften is of dat deze niet
overeenkomstig met de intellectuele eigendomswet is.
55. Mijnverhuiswijzer.nl kan Aanvragers met behulp van een enquête vragen om opmerkingen,
beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores voor diensten verricht door de Deelnemers.
De Deelnemer accepteert dat Mijnverhuiswijzer.nl contact opneemt met de klanten van de
Deelnemers voor het verkrijgen van opmerkingen, beoordelingen en tevredenheidsscores
over de verrichte diensten door de desbetreffende Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat
alle informatie die Mijnverhuiswijzer.nl via deze weg verkrijgt, het exclusieve eigendom
wordt van Mijnverhuiswijzer.nl en dat deze informatie geheel of gedeeltelijk gepubliceerd
mag worden op websites uitgegeven door Mijnverhuiswijzer.nl of in marketingdocumenten
zonder enige vorm van vergoeding voor de Deelnemer. De Deelnemer accepteert dat de
Aanvragers opmerkingen en beoordelingen kunnen geven over de verrichte diensten.
Mijnverhuiswijzer.nl is niet verantwoordelijk voor opmerkingen, beoordelingen, foto’s en
tevredenheidsscores van Aanvragers die gepubliceerd worden op websites uitgegeven door
Mijnverhuiswijzer.nl. Bovendien accepteert de Deelnemer dat de Deelnemer op geen enkele
manier bevoegd is dergelijke informatie op alle mogelijke manieren te reproduceren,
publiceren of gebruiken of ermee te adverteren, inclusief informatie die direct de Deelnemer
betreft, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Mijnverhuiswijzer.nl. Elk niet
goedgekeurd gebruik van bovenstaande informatie kan leiden tot rechtsvervolging,
beëindiging van de vermelding van de Deelnemer op Mijnverhuiswijzer.nl en ontbinding van
de betreffende overeenkomst.


Vrijwaring
56. De Deelnemer vrijwaart Mijnverhuiswijzer.nl van alle aanspraken van derden, daaronder
mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, Deelnemers, personeel van
Mijnverhuiswijzer.nl, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (de Gevrijwaarde Partijen), en
vrijwaart hen van alle claims, eisen, pandrechten, schade, rechtsvorderingen en schulden van
welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijk letsel, inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten, fraude, misleidende reclame, wetsovertredingen, schade
aan eigendommen, advocaatkosten en gerechtelijke kosten, die op enigerlei wijze, direct of
indirect, uit of in verband met of in de loop van of op enige andere wijze in verband met een
van de werkzaamheden van de Deelnemer voor of relaties met Aanvragers, of diensten van
de Deelnemer, voorstellingen, reclame, of verplichtingen (met inbegrip van maar niet
beperkt tot de verplichting van de Deelnemer tot geheimhouding van persoonlijke gegevens,
conform de AVG) zoals bepaald in deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak een fout of
nalatigheid is van Mijnverhuiswijzer.nl of de Gevrijwaarde Partijen, en ongeacht of dit te
wijten is aan een gelijktijdige of bijdragende fout, strikte aansprakelijkheid of nalatigheid,
afzonderlijk, gezamenlijk of gelijktijdig, actief of passief door Mijnverhuiswijzer.nl of de
Gevrijwaarde Partijen.


Partiële nietigheid
57. De Deelnemer dient zich te houden aan de regels omtrent de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De offerteaanvragen die de Deelnemer van
Mijnverhuiswijzer.nl ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden en mogen
alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, namelijk
het uitbrengen van een offerte. De overdracht van offerteaanvragen door de Deelnemer aan
derde partijen, hetzij gratis hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners of
onderaannemers, is ten strengste verboden. Indien Mijnverhuiswijzer.nl dit opmerkt, zal de
vermelding van de Deelnemer worden stopgezet en wordt een geldboete opgelegd van €
500,- per doorgestuurde offerteaanvraag.
58. Als de Deelnemer niet akkoord gaat met wijzigingen in de algemene voorwaarden of
prijswijzigingen, kan de Deelnemer zijn vermelding stopzetten. Als de Deelnemer de
vermelding niet beëindigt, zal de vermelding stilzwijgend doorlopen met inachtneming van
de wijzigingen die Mijnverhuiswijzer.nl heeft aangekondigd.
59. Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene
voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn,
dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen
van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in
stand.
60. De volgende secties blijven van toepassing indien de overeenkomst wordt stopgezet of is
verlopen: 3, 4, 8, 10, 11, 21, 22, 23 en 49 tot en met 62.
Toepasselijk recht
61. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen
Mijnverhuiswijzer.nl en Deelnemer, of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting
worden berecht door een bevoegde rechter, tenzij
Mijnverhuiswijzer.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de
woonplaats van de Deelnemer te onderwerpen.
62. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.